Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Bc. Adam Pešek
IČ: 05908396
Nejsem plátce DPH.

Místo podnikání:
Holandská 2473
272 01 Kladno

Provozovna:
OC Central Kladno
Prostory Fit Effect s.r.o
P. Bezruče 338, 272 01 Kladno

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb, kterými je podnikatel Bc. Adam Pešek, (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující, zákazník ).

1.2. Provozovatel poskytuje své služby na základě platného živnostenského oprávnění, osvědčující jeho odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo osobním, telefonickým či elektronickým objednáním konkrétního služby projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky či e-mailem. Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku.

2.2. Zrušení objednávky nebo absence
Pokud se zákazník z vážných důvodů nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen informovat provozovatele o této skutečnosti ihned, jak se o překážce dozví. Minimálně však 24 hodin před objednaným termínem.

V případě, že se zákazník nedostaví na sjednaný termín, či termín zruší méně než 24 hodin předem, je povinen uhradit plnou cenu objednané služby. Tuto částku může provozovatel zákazníkovi ve výjimečných případech snížit nebo odpoustit dle svého uvážení. Do plného uhrazení tohoto poplatku provozovateli nemusí provozovatel další objednávku zákazníka přijmout. Po úhradě poplatku bude nová objednávka opět standardně přijata.

2.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník se zpožděním, bude mu služba o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny. V případě delšího (15 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být zákazníkovi objednaný termín zrušen a v tomto případě je zákazník povinen cenu objednané služby uhradit.

2.4. Odmítnutí služby nebo její předčasné ukončení
Nabízená služba může být odmítnuta nebo předčasně ukončena v případech, pokud před začátkem nebo v jejím průběhu nastanou tyto situace:

a) zákazník vykazuje zjevné příznaky infekčních nebo kožních onemocnění
b) zákazník je v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník má zdravotní problémy, které mohou ohrozit zdraví provozovatele
d) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu nebo v průběhu služby vyjadřuje či projevuje nepřístojným způsobem
f) zákazník má jakékoliv onemocnění (onkologické, srdeční, zánětlivé, krvácivé apod.) nebo zranění, na který by mohla mýt nabízená služba negativní vliv. Zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. V případě pochybností zákazníka o svém zdravotním stavu by měl konzultovat vhodnost využití služeb provozovatele se svým lékařem.

2.5. Ceník služeb
Ceník služeb je k nahlédnutí v provozovně, na internetových stránkách www.adampesek.cz případně je cena dohodnuta individálně na míru osobně, telefonicky nebo e-mailem.

3. Ostatní

3.1. Doprovod 
Zákazníka nemůže doprovázet žádná další osoba. Výjimku tvoří zákazníci mladší 18 let, u kterých záleží na domluvě s provozovatelem. V těchto případech může provozovatel vstup doprovodu umožnit.

3.2. Osobní věci a cennosti
Po celou dobu masáže má zákazník své věci odloženy v uzamykatelné skřínce. Za tyto věci provozovatel nenese žádnou zodpovědnost. V případě masáží si své cennosti může zákazník vzít s sebou do masérny, kde za ně sám zodpovídá.

3.3. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník bere v úvahu svůj zdravotní stav a kontraindikace. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobená nabízenou službou.

4. Dárkový poukaz

4.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy pro využití poukazu je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky či e-mailem. Dohodnutý termín se považuje za závazný

4.2. Zrušení objednávky nebo absence
Pokud se zákazník z vážných důvodů nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen informovat provozovatele o této skutečnosti ihned, jak se o překážce dozví. Minimálně však 24 hodin před objednaným termínem. V případě, že se zákazník nedostaví na sjednaný termín, či termín zruší méně než 24 hodin předem, poukaz ze považuje za uplatněný a propadá.

4.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník se zpožděním, bude mu služba o tento čas zkrácena bez nároku na jakoukoliv náhradu. V případě delšího (15 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být zákazníkovi objednaný termín zrušen a v tomto případě poukaz propadá.

4.4. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít pouze na úhradu typu služby, na kterou byl vystaven – tato informace je vždy uvedena na poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem pro ověření platnosti.

4.5. Platnost dárkového poukazu
Platnost dárkového poukazu je vždy uvedena na poukazu. Platnost začíná dnem vystavení poukazu, pokud není uvedeno jinak. Služba na kterou je poukaz vystaven musí proběhnout v době jeho platnosti. V případě expirace dárkového poukazu poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

4.6. Změny dárkového poukazu
Prodaný dárkový poukaz není možné vrátit. Pokud je na poukazu uvedené jméno, po předchozí domluvě je možné, aby poukaz uplatnila jiná osoba. Poukaz není možné zpětně vyměnit za peníze.

5. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytnuté služby musí zákazník bezodkladně informovat provozovatele písemně na adresu Adam Pešek, Holandská 2473, 27201 Kladno.

6. Platba za nabízené služby

Platba na místě je možná pouze v hotovosti nebo pomocí zakoupeného dárkového poukazu. Na poukazy nelze vracet hotovost.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, telefon a email. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Zejména pro účely komunikace mezi zákazníkem a provozovatelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku je podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě .

7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (provozovatel emailového systému, webhostingu…).

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

7.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Závěrečná ustanovení

8.1  Bezpečnost
Zákazník je povinnen dodržovat bezpečnostní pokyny a provozní řád.

8.2 Platnost a účinnost
Tyto nové všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 13.03.2017

Menu